Historik

Nedenstående stammer fra det såkaldte Balslevs arkiv.
Oluf Balslev var præst i Stenløse/Fangel i tidsrummet 1938-1976

Når han var rundt i sognet og kom i forbindelse med folk og sager, fik han for vane at skrive sig et notat. Det var ofte med blyant på tilgængeligt papir, fx brugte konvolutter eller gamle regninger. Til tider gav det udslag i et efterfølgende studie. Disse notater blev samlet og overgivet til Stenløse Sogns Lokalhistoriske forening. Det store arbejde med at gennemlæse, journalisere og putte i kuverter blev udført af Bente Holm.
Efterfølgende er de håndskrevne notater renskrevet og alle er lagt i en database: Balslevs arkiv, som man kan få adgang til ved at besøge arkivet eller på hjemmesiden Stenark.dk

De efterfølgende uddrag er foretaget af Margrethe Justesen, som har haft særlig opmærksomhed på sognets anskaffelser af brandsprøjter.
Teksterne fra de udvalgte kartotekskort er her opstillet i tilfældig rækkefølge. Adskillelsen mellem to kort er markeret med tegnene”-:-”. Man må altså ikke forvente, at teksterne naturligt hører sammen.

Uddrag:

Sogneforstand. Forhandlings Protokol. 12/5 1858

Gjennem Amtsraadet communiceret Justitministeriets Cirkulære af 7/1 1858 angaaende Anskaffelse af Commune Sprøiter 1 eller flere i hver Sogn foruden Herregaardssprøiterne.

sst. 29/5 1858 Formanden giver den Indberetning til Amtsraadet: “Fangel Sogn har allerede i Aaret 1833 anskaffet sig en fortrinlig Sprøite med alt Tilbehør, stationeret i et opført Sprøitehuus i Fangel Bye. Steenløse Sogn har endnu ingen Commune eller Sognesprøite. Kun Herregaardssprøiten paa Lindved, angaaende denne Sag bestemtes for Steenløse Sogns vedkommende. Sagen skulde forelægges Sognebeboerne til Ventilation og videre Bestemmelse og Svare tilstilles Formanden i løbet af 8-10 dage.

sst. 12/6 1858 Fra Amtet modtaget Mindelse at de endnu ikke fra dette Forstanderskab har modtaget Svar angaande anskaffelse (sic) af Communesprøiter. – Hertil maa jeg som Formand bemærke, “at denne Forsømmelse ei ligger hos mig, men deri at jeg endnu ikke fra Sogneforstanderskabet har modtaget Svar, efter at Sagen efter Bestemmelsen har været forelagt Sognebeboerne. Om dette Svar har jeg atter mindet.
-:-
Sogneforstand. Forhandl. Prot. 22/6 1858 (jfr. 12/6 1858)

(Efter at jeg har modtaget Beboernes Erklæring om Sprøiter, sender han 22/6 1858 flg. Indberetning til Amtsraadet:)

At Sogneforstanderskabet ikke før har besvaret det Ærede Amtsraads Skrivelse af 31/3

1858 angaaende Anskaffelse af Commune Sprøiter, har sin Grund i, at man fandt Sagen af den Natur, at den burde forelægges Sognebeboerne til Afgørelse, og først nu er for Steenløse Sogns vedkommende Svarende indløbet.

Fangel Sogn har allerede i Aaret 1833 anskaffet sig en fortrinlig Sprøite med alt Tilbehør, hensigtsmæssigt placeret i et eget opført Grundmuret Teglhængt huus i Byen.

Steenløse Sogn har endnu ingen Sprøiter, naar undtages Herregaardssprøiten paa Lindvved, men beboerne har nu taget den Beslutning, at Steenløse og Svendstrup Byer der er hinanden nær beliggende vil i Løbet af 2 a 3 Aar anskaffe dem en Sprøite med alt Tilbehør, og Huus.

Vullerslev har en større, og de andre mere fraliggende Bye vil ikke kunne være tjendt med at Sprøiten er placeret i Steenløse, de har derfor taget den Beslutning, inden 3 Aar at faa anskaffet dem en Sprøite med alt Tilbehør og Huus, placeret paa et hensigtsmæssigt Sted mit i Byen.

Den successsive Indsamling af Pengene til at bestride denne betydelig udgift vil allerede strax paabegyndes.
-:-
Sogneforstand. Forhandl. Prot. 16/7 1858 modtaget Skrivelse fra H.Gamst & H.G.Lunds Efterfølgere i Kjøbenhavn, hvori de anbefale deres Etablissement ved Anskaffelse af Sognesprøiter.

* Henrik Gamst & Hans Christian Lund, se Dansk biografisk Leksikon under Gamst, Hans Christensen.
-:-
Sogneforstand. Forhandl. Prot. (11/5 1859) modtaget fra Odense Herreds Contoir Skrivelse, om 2 Sprøiters Anskaffelse for Steenløse Sogn; som efter bemeldte skrivelse, i sin Tid af det daværende Forstanderskab har været tilstaaet at bringe anskaffet.

sst. ved Møde1/6 1859 oplæst en Skrivelse fra Odense Herreds Contoir om betalings Maaden ved de to Sprøiters Anskaffelse i Steenløse Sogn.

14/8 1859 modtaget Skrivelse fra Branddirecteuren Sørensen, hvori samme udbeder sig underretning om hvorvidt den i Justitsministeriets Resolution af 22/2 1859 paabudne nye Sprøite til Steenløse Sogn er anskaffet eller ialtfald naar saadant vil skee samt hvor den agtes opbevaret.

Som Svar paa Branddirecteur Sørensen Skrivelse af 12/8 1859 har jeg tilskreven ham saaledes. Da De har begjert Dem underrettet om Steenløse Sogn har anskaffet nogen Sprøite, eller naar det vilde Skje tillige som opbevarings Stedet, saa har jeg herved som Formand i Forstanderskabet, paa Steenløse Sogns Sogneforstanderes Vegne tjenstligst at meddele Dem, efter Forstanderskabets Forhandlingsprotokols Udvisende, som er dateret 22/6 1858 vilde bemeldte Sprøite være at anskaffe inden udgangen af 3 Aar, men da de pekuniære Kræfter være blevne meget svækkede i den senere Tid, saa ønskede man sig gjerne fritaget for denne betydelige Udgift indtil videre.

4/11 1859 modtaget Skrivelse fra Branddirecteur Sørensen i Odense hvori Forstanderskabet opfordres til snarest muligt at anskaffe den i Justitsministeriets Resolution af 22/2 1859 paabudne Sognesprøite, og meddele ham underretning desangaaende.
-:-
Sogneforstand. Forhandl. Prot. 7/12 1859 (Møde) I Anledning af Skrivelse fra Branddirecteur Sørensen om Anskaffelse af en Sprøite i Steenløse Sogn, har Steenløse Sogns Sogneforstandere taget den Bestemmelse at lade den bemeldte Sprøite anskaffe i Løbet af næste sommer.

10/12 1859 Tilskrives Branddirecteur Sørensen i Odense Svar paa hans Skrivelse af 21/11 1859 saalydende. I Anledning af Deres ærede Skrivelse af 21/11 1859, hvori Forstanderskabet opfordres til at anskaffe en Sprøite i Steenløse Sogn, og meddele dem underretning desangaaende. Som formand i Steenløse & Fangel forstanderskab har jeg paa dettes Vegne Tjenstligst at meddele Dem, at Steenløse Sogn Sogneforstandere har taget den Bestemmelse at lade bemeldte Sprøite anskaffe i Løbet af næste sommer; og Haaber man at faae udsættelsen forlænget til den Tid.

4/6 1860 til Justitsministeriet indgiven Ansøgning i befalet Form om Udsættelse med Anskaffelsen af den i dette Ministeries Cirkulære af 7/1 1858 paabudne Sognesprøite.

Indenrigsministeriet (sic) har under 2/8 1860 givet sit Samtykke til, at den af Steenløse Sogns Forstandere indgivne Ansøgning om Udsættelse med at anskaffe Sprøite til næste (sic), er bleven bevilget.

8/1 1861 modtaget en Skrivelse, hvori Stiftet gjennem Branddirecteuren begjerer sig Underrettet hvorvidt den befalede Sognesprøite er anskaffet eller ei, og hvor den opbevares.
-:-
Sogneforstand. Forhandl. Prot. 18/1 1861

afsendt til Odense og Aasum Herreds Branddirecteurat Indberetning om den endnu ikke anskaffede Sognesprøite til Steenløse Sogn, hvilken Indberetning gaves saaledes:

Til Steenløse Sogn er der endnu ikke anskaffet den befalede Sognesprøite, Grundet paa, at sogneforstanderskabet under 9/6 f. A. (1860) til Justitsministeriet have indgivet et Andragende, om at erholde Henstand til næste Aar med Anskaffelsen af den nævnte Sprøite, hvortil Ministeriet under 2/8 s.A. (1860) har givet sit Samtykke, hvilket paa Sogneforstanderskabets Vegne herved meddeles.

18/2 1861 modtaget Skrivelse fra Herredskontoret angaaende Sprøiten til Steenløse Sogn, som vil blive anskaffet i Løbet af 2 Maaneder, eller om de vilved Ansøgning begjere Udsættelse, da kan saadant skee til Octobr. Maaned.

 

(Udateret og overstreget notat): Modtaget fra Herredscontoret Skrivelse hvorved Sogneforstanderskabet gjøres Opmærksom paa, at Ministeriets Resolution om Henstanden med Anskaffelsen af Sprøiten i Steenløse sogn, var at forstaa til Udløbet af 1860.
—-
Angaaende ovenanførte tilsagtes et Forstanderskabsmøde til 21/2 1861 med de Steenløse Forstandere i Svendstrup paa det sædvanlige Sted, hvorda kun mødte Johan Pedersen Svendstrup og Rasmus Rasmussen Wullerslev; det blev imidlertid vedtaget, at der skulde indgives et fornyet andragende om en yderligere Henstand, hvilket blev overdraget Formanden til Udførelse.
-:-
Sogneforstand. Forhandl. Prot. 4/4 1861 (Møde)

Der blev bestemt at der skulde begjeres Henstand med en til Steenløse sogn tidl omhandlede Sprøite, Grundet paa, at sognet nu er paalagt at flytte det i Damhaugen beliggende Fattighus, hvillket vil paaføre Sognet store Udgifter.

6/4 1861 har været i Odense for at tale med Herredsfogeden som jeg (d.v.s. Lars Knudsen, Fangel, formand for Forstanderskabet) dog ikke traf men talte med Fuldmægtigen, som at ikke betvivlede at Herredsfogeden nok vilde give sin Paategning til Gunst for Sognet.

28/6 1861 igjennem Herredskontoret modtaget Ministeriets Resolution paa det fra Forstanderskabets indgivne Andragende om Henstand med den til Steenløse paabudne Sprøite.
-:-
2/12 1862 (Møde)

… Vedtaget at indberette til Amtsraadet, at Steenløse Sogn vilde anskaffe 1 Sprøite med dobbelt Trykværk, 15 Alen Læderslange, som efter Sagkyndiges Dom giver 1 3/4 Tdr. Vand i Minuttet.
-:-
Sogneforstand. Forhandl. Prot. 23/5 1865
“Regulativ”: I Fangel Sogn skal der naar der gøres Brandalarm og Branden er Undensogns, en Vogn køre med Sprøjten, endvidere er Sognet indelt i Hold, saaledes at der i fornævnte Tilfælde møder 6 Vogne til at køre med Vand, samt befordrer 25 arbejdsdygtige Folk til at betjene Sprøjten samt til at øse Vandet. De befalede Brandredskaber ere anskaffede. En Vandtønde til hver Vogn er tidligere anskaffet af Vognholderne indbyrdes. I Steenløse Sogn, hvor der nu ogsa er anskaffet en Sprøjte, blev Forstanderskabet enige om, at det samme antal Vogne og Mandskab skulde møde ved opkommen Ildebrand udensogns som i Fangel sogn; Fangel sogns Sprøjte er placeret i et dertil opført Hus i Fangel By og i Steenløse By er der opført et Hus, hvor dette Sogns Sprøjte er stationeret.

4/1 1866 Til Straalemester ved Steenløse Sprøjte valgtes Ungkarl Niels Petersen i Stenløse og gmd. Henrik Rasmussen i Svendstrup.

Ved Fangel Sprøjte Bødker Hans Rasmussen og Træskomand Jens Jensen. Til Sprøjtefører i Fangel Smeden Jens P Andersen og Petersen, i Stenløse sogn Smedene Poul Nielsen, Stenløse og Hans Rasmussen, Wullerslev.